ชุมชนท่องเที่ยวล่องเรือบูนาดารา

23 พ.ย. 2561      130 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

ชุมชนท่องเที่ยวล่องเรือบูนาดารา (ตะโละกาโปร์)
    ตะโละกาโปร์ เป็นภาษามลายูพื้นเมือง คำว่า "ตะโละ" แปลว่า อ่าว คำว่า "กาโปร์" แปลว่า ปูน รวมความหมายแปลว่า "อ่าวปูน" ใน
สมัยก่อนกล่าวกันว่า บริเวณที่ตรงนี้ เป็นที่เก็บเปลือกหอย และนำเปลือกหอยเหล่านี้มาเผาจนสุก และกลายเป็นปูนขาว นำมาหมักกับหมาก
ปัจจุบันสันนิษฐานว่า เป็นเปลือกหอยขาวหรือหอบแครง เพราะว่าหอยขาว เป็นหอยประจำอ่าวมีมาก ชาวประมงเก็บมากินเนื้อ และส่งออก
ของอำเภอยะหริ่ง เปลือกหอยจะมีปูนฯ จึงเรียกตำบลนี้ว่า ตำบลตะโละกาโปร์
    ตะโละกาโปร์ เป็นชุมชนที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งทางทะเลและชายฝั่ง มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของ
จังหวัดปัตตานี ที่ช่วยเสริมสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนในพื้นที่นอกเหนือจากการเลี้ยงปลา และการประมงก็มีการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีการจัด
ตั้งกลุ่มท่องเที่ยว ในชื่อว่า บูนาดารา เป็นการรวมกลุ่มกันของประชาชนในพื้นที่
    คำว่า บูนา มาจากชื่อชุมชนที่ตั้งของท่าเรือซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่จากคำบอกเล่าของคนแก่ในหมู่บ้านซึ่งยังมีชีวิตอยู่ และยังใช้ชีวิตอยู่
อย่างคนปกติยังสามารถบอกเล่าประวัติที่ผ่านมาได้
    คำว่า ดารา มาจากชื่อที่ตั้งของท่าเรือตามคำบอกเล่าของคนในชุมชนเช่นกันแต่เดิมเรียกว่า "กาแลดารอ" หมายถึง ท่าเรือดารอ จาก
นั้นทางกลุ่มได้นำชื่อของชุมชนที่ชื่อว่า บูนา มาจากชื่อชุมชนที่ตั้งของท่าเรือและคำว่า ดารา ที่มาจากชื่อที่ตั้งของท่าเรือ ที่แต่เดิมชาวบ้านเรียก
กันว่า "กาแลดารอ" หมายถึงท่าเรือดารอมารวมกันจนได้ชื่อ "บูนาดารา"