ระเบียบและกฎหมาย

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   10 มี.ค 2563 183 ครั้ง
มติ ค.ร.ม. (กำหนดให้วันตรุษจีน ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็รวันหยุดราชการ)   3 ก.ค. 2561 237 ครั้ง
พระราชบัญญัติ : ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐   3 ก.ค. 2561 309 ครั้ง
พระราชบัญญัติ : ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔   3 ก.ค. 2561 203 ครั้ง
พระราชบัญญัติ : คอมพิวเตอร์ 2560   3 ก.ค. 2561 283 ครั้ง
พระราชบัญญัติ : ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑   3 ก.ค. 2561 273 ครั้ง
ระเบียบอื่นๆ : การระบุวันที่แล้วเสร็จในแบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา))   3 ก.ค. 2561 292 ครั้ง
ระเบียบอื่นๆ : อัตราค่ายานพาหนะในท้องที่จังหวัด   3 ก.ค. 2561 295 ครั้ง
แนวทางการขยายเวลาสัญญาจ้างของจังหวัดปัตตานี กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทำให้ขาดแคลนแรงงาน   3 ก.ค. 2561 310 ครั้ง