ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
ประเพณีแห่นก article

แห่นก  เป็นประเพณีพื้นเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งได้กระทำสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน จัดขึ้นเป็นครั้งคราวตามโอกาสเพื่อความสนุกรื่นเริง เป็นประเพณีที่แสดงออกเกี่ยวกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในศิลปะ และอาจจัดขึ้นในโอกาสเพื่อเป็นการแสดงคารวะ แสดงความจงรักภักดีแก่ผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือ หรือในโอกาสต้อนรับแขกเมือง บางทีอาจจะจัดขึ้นเพื่อความรื่นเริงในพิธีการเข้าสุหนัด หรือที่เรียกว่า “มาโซะยาวี” หรือจัดขึ้นเพื่อการประกวดเป็นครั้งคราว...


 
เทศกาลงานประเพณี

งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี
สนามกีฬากลาง ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
โทรศัพท์, โทรสาร  0-7346-0115 0-7346-0399
Email : pattani@mots.go.th